Lash Lift - ripsmete püsikoolutamise kursus
Koolitusasutus GoldenLady Ilustuudio ja Koolituskeskus OU
Õppekavarühm Juuksuritöö ja iluteenindus
Õppevaldkond Teenindus
Õppekava nimetus Lash Lift - ripsmete püsikoolutamise kursus
Õppetöö keel Eesti keel, vene keel
Õppegrupi suurus 1-4 inimest
Kogumaht 7 akadeemilist tundi
Hindeliste tööde kestus kokku 9 akadeemilist tundi
Koolituse korraldus: Koolitusele tuleb õppijal võtta kaasa modellid, kelle peal protseduure praktiseeritakse. Koolituse auditoorse osa läbimiseks on vaja 1 modell, iseseisvate eksamitööde jaoks täiendavalt 1 modell, kokku: 2 modelli.
Õppekava eesmärgid Õppija iseseisev toimetulek ripsmete poolpüsiva koolutamisega ehk Lash Lift`iga erinevate ripsmetüüpide korral, järgides ohutus- ja tervisekaitsereegleid.
Õppe sisu Õpingute jooksul käsitletakse järgmisi teemasid teoorias ja praktikas:
  • - nõuetekohased hügieeniprotseduurid ilusalongis,
  • - Lash Lift`i jaoks vajalikud instrumendid ja kemikaalid,
  • - Lash Lift protseduuri etapid ja ohutusnõuded.
Õpiväljundid Õppija teeb iseseisvalt kliendile tulemusliku ripsmekoolutuse ehk Lash Lift protseduuri, kasutades õigeid töövõtteid ja toimeaegu, järgib iluteenust osutades hügieenireegleid vastavalt Eestis kehtivatele õigusaktidele ja kasutab sobivaid töövõtteid ja tehnikaid, vältides kliendile tervise- ja nahakahjustuste tekitamist nii mehhaaniliselt kui ka nakkusi edasi kandes.
Õppekeskkond Eesti õigusaktidele vastavad ilusalongi ruumid, kus on iluteeninduseks vajalik sisseseade, materjalid, instrumendid ja hügieeninurk.
Koolitaja(d) Kristina Burak
Lõpetamise tingimused Koolituse tunnistuse saamiseks tuleb sooritada teooriateadmiste kontroll ja 1 praktiline eksamitöö (ripsmete püsikoolutamise ehk Lash Lift protseduur) positiivsele hindele. Teooriateadmiste ja praktiliste oskuste kontrolli võib ühe koolituse jooksul proovida läbida kaks korda.
Hindamine Hinnatakse kümnepallisüsteemis. Hindamisel võetakse aluseks viis kategooriat:
  • - kliendile sobiva koolutajasuuruse leidmine,
  • - õigete töövõtete kasutamine,
  • - kemikaalide tundmine,
  • - õige toimeaja valik,
  • - ripsmekoolutuse tulemuse esteetilisus,
  • - teoreetilised teadmised.

Igas kategoorias on võimalik saada 0-2 palli. Koolitaja annab numbrilise hinnangu ja sõnalise tagasiside. Õpiväljundid loetakse saavutatuks, kui õppija saab kokku vähemalt 5 palli (50%). Iseseisvaid töid võib teha koolituskeskuses või pildistada vastavalt koolitaja antud juhendile ja esitada virtuaalselt.
Lõpetamisel väljastatavad dokumendid Teadmiste ja oskuste kontrolli positiivsele hindele sooritamise korral ning kõigi õppekavasse kuuluvate moodulite ning eelduste läbimise korral - tunnistus. Õppekava osaliselt läbinud, hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse - tõend koolitusel osalemise kohta.
Õppematerjalid Kooli poolt koostatud õppematerjalid paberkandjal.

NB! Lehel avaldatud õppekavad ja muu materjal on GoldenLady ilustuudio ja koolituskeskuse omand ja autorikaitse objekt, materjalide loata kasutamine on keelatud.