Volüüm ripsmepikenduste baaskoolitus
Koolitusasutus GoldenLady Ilustuudio ja Koolituskeskus OU
Õppekavarühm Juuksuritöö ja iluteenindus
Õppevaldkond Teenindus
Õppekava nimetus Volüüm ripsmepikenduste baaskoolitus
Õppetöö keel Eesti keel, vene keel
Õppegrupi suurus 1-4 inimest
Kogumaht 16 akadeemilist tundi
Juhendatud e-õpe -
Hindelisi töid 1
Koolituse korraldus: Koolitusele tuleb õppijal võtta kaasa modellid, kelle peal protseduure praktiseeritakse. Koolituse auditoorse osa läbimiseks on vaja 2-3 modelli, iseseisvate eksamitööde jaoks täiendavalt 1 modell, kokku: 3-4 modelli.
Õppekava eesmärgid Õppija iseseisev toimetulek kvaliteetse ja kiirevoluum ripsmepikenduste paigalduse ja hoolduse teenuse pakkumisega kliendile, järgides ohutus- ja tervisekaitsereegleid.
Õppe sisu Õpingute jooksul käsitletakse järgmisi teemasid teoorias ja praktikas:
 • - silma anatoomia ja fusioloogia,
 • - materjali tutvustus,
 • - hügieen,
 • - voluumripsmeted,
 • - tuttikute tegemine, erinevad meetodid,
 • - pintsettide tutvustus ,
 • - silmakujud ja efektid,
 • - kõige levinumad vead,
 • - volüümripsmete suundad ja tehnikat,
Praktiline osa
 • - ripsmepikenduste paigaldamine kunstpea silmadele,
 • - ripsmepikenduste eemaldamine kunstpea silmadelt,
 • - ripsmepikenduste paigaldus,
 • - ripsmepikenduste hooldus,
 • - ripsmete kaunistamine efektripsmete ja kristallidega,
 • - kliendi juhendamine õige koduse hoolduse tegemiseks,
ÕpiväljundidÕppija paigaldab iseseisvalt volüümripsmepikendusi klientidele, teostab hooldust, vajadusel saab soovitada kliendile silmakuju sobivat efekti. Jalgib hügieeni ja korrashoida oma tööruumis.
Õppekeskkond Eesti õigusaktidele vastavad ilusalongi ruumid, kus on iluteeninduseks vajalik sisseseade, materjalid, instrumendid ja hügieeninurk.
Koolitaja(d) Kristina Burak
Lõpetamise tingimusedKoolituse tunnistuse saamiseks tuleb sooritada teooriateadmiste kontroll ja 5 praktilist eksamitööd (klassikaliste ripsmepikenduste paigaldus, hooldus, volüümiripsmepikenduste hooldus, naturaalsete ripsmete ja kulmude keemiline värvimine ja kulmude kujundamine ning Lash Lift protseduur) positiivsele hindele. Teooriateadmiste ja praktiliste oskuste kontrolli võib ühe koolituse jooksul proovida läbida kaks korda.
Hindamine Hinnatakse kümnepallisüsteemis. Hindamisel võetakse aluseks viis kategooriat:
 • - hügieeni tagamine,
 • - õige tehnika kasutamine pikenduste liimimisel, hoolduse puhul ka vanade pikenduste eemaldamise tehnika ja optimaalsus,
 • - õige pikenduste pikkuse ja jämeduse valik, ripsmekaare õige kujundus,
 • - ripsmekaare esteetilisus,
 • - teoreetilised teadmised.

Igas kategoorias on võimalik saada 0-2 palli. Õpiväljundid loetakse saavutatuks, kui õppija kokku vähemalt 5 palli (50%). Iseseisvaid töid võib teha koolituskeskuses või pildistada vastavalt koolitaja antud juhendile ja esitada virtuaalselt.
Lõpetamisel väljastatavad dokumendid Teadmiste ja oskuste kontrolli positiivsele hindele sooritamise korral ning kõigi õppekavasse kuuluvate moodulite ning eelduste läbimise korral - tunnistus. Õppekava osaliselt läbinud, hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse - tõend koolitusel osalemise kohta.
Õppematerjalid Kooli poolt koostatud õppematerjalid paberkandjal ja virtuaalses vormis.

NB! Lehel avaldatud õppekavad ja muu materjal on GoldenLady ilustuudio ja koolituskeskuse omand ja autorikaitse objekt, materjalide loata kasutamine on keelatud.