Klassikaliste ripsmepikenduste baaskoolitus (2)
Koolitusasutus GoldenLady Ilustuudio ja Koolituskeskus OU
Õppekavarühm Juuksuritöö ja iluteenindus
Õppevaldkond Teenindus
Õppekava nimetus Klassikaliste ripsmepikenduste baaskoolitus
Õppetöö keel Eesti keel, vene keel
Õppegrupi suurus 1-4 inimest
Kogumaht 41 akadeemilist tundi
Juhendatud e-õpe -
Hindelisi töid 2
Hindeliste tööde kestus 8 akadeemilist tundi
Koolituse korraldus: Koolitusele tuleb õppijal võtta kaasa modellid, kelle peal protseduure praktiseeritakse.
Õppekava eesmärgid Õppija iseseisev toimetulek kvaliteetse ja kiire klassikaliste ripsmepikenduste paigalduse ja hoolduse teenuse pakkumisega kliendile, järgides ohutus- ja tervisekaitsereegleid.
Õppe sisu Õpingute jooksul käsitletakse järgmisi teemasid teoorias ja praktikas:
 • - ripsmepikenduste paigaldamine kunstpea silmadele,
 • - ripsmepikenduste eemaldamine kunstpea silmadelt,
 • - ripsmepikenduste paigaldus,
 • - ripsmepikenduste hooldus,
 • - ripsmete kaunistamine efektripsmete ja kristallidega,
 • - kliendi juhendamine õige koduse hoolduse tegemiseks,
 • - allergiatest.
Õpiväljundid Õppija paigaldab iseseisvalt, korrektselt ja kiiresti kvaliteetsed klassikalised ripsmepikendused ning viib asjatundlikult läbi nii hoolduse kui eemaldamise protseduuri, kasutades ripsmete kaunistamiseks vajadusel efektripsmeid ja kristalle. Õppija kasutab ripsmepikenduste paigaldamisel ja hooldamisel õigeid tehnikaid ning järgib teenuseid osutades hügieenireegleid vastavalt Eestis kehtivatele õigusaktidele. Kujundab oma töökeskkonna vastavalt ilusalonge puudutavatele õigusaktidele ohutuks ning kergesti puhastatavaks. Arvestab iluteenuseid osutades inimese anatoomia ja füsioloogiaga ning ei kahjusta kliendi tervist mehhaaniliselt ega nakkusi edasi kandes.
Õppekeskkond Eesti õigusaktidele vastavad ilusalongi ruumid, kus on iluteeninduseks vajalik sisseseade, materjalid, instrumendid ja hügieeninurk.
Koolitaja(d) Kristina Burak
Lõpetamise tingimused Koolituse tunnistuse saamiseks tuleb sooritada teooriateadmiste kontroll ja 1 praktilist eksamitööd (klassikaliste ripsmepikenduste paigaldamine voi hooldus) positiivsele hindele. Teooriateadmiste ja praktiliste oskuste kontrolli võib ühe koolituse jooksul proovida läbida kaks korda.
Hindamine Hinnatakse kümnepallisüsteemis. Hindamisel võetakse aluseks viis kategooriat:
 • - hügieeni tagamine,
 • - õige tehnika kasutamine pikenduste liimimisel, hoolduse puhul ka vanade pikenduste eemaldamise tehnika ja optimaalsus,
 • - õige pikenduste pikkuse ja jämeduse valik, ripsmekaare õige kujundus,
 • - ripsmekaare esteetilisus,
 • - teoreetilised teadmised.

Igas kategoorias on võimalik saada 0-2 palli. Koolitaja annab numbrilise hinnangu ja sõnalise tagasiside. Õpiväljundid loetakse saavutatuks, kui õppija saab kokku vähemalt 5 palli (50%). Iseseisvaid töid võib teha koolituskeskuses või pildistada vastavalt koolitaja antud juhendile ja esitada virtuaalselt.
Lõpetamisel väljastatavad dokumendid Teadmiste ja oskuste kontrolli positiivsele hindele sooritamise korral ning kõigi õppekavasse kuuluvate moodulite ning eelduste läbimise korral - tunnistus. Õppekava osaliselt läbinud, hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse - tõend koolitusel osalemise kohta.
Õppematerjalid Kooli poolt koostatud õppematerjalid paberkandjal.

NB! Lehel avaldatud õppekavad ja muu materjal on GoldenLady ilustuudio ja koolituskeskuse omand ja autorikaitse objekt, materjalide loata kasutamine on keelatud.