Geellaki baaskoolitus
Koolitusasutus GoldenLady Ilustuudio ja Koolituskeskus OU
Õppekavarühm Juuksuritöö ja iluteenindus
Õppevaldkond Teenindus
Õppekava nimetus e.k. Geellaki baaskoolitus
Õppekava nimetus i.k.
Õppekava nimetus v.k.
Õppetöö keel Eesti keel, vene keel
Õppegrupi suurus 1-4 inimest
Kogumaht 12 akadeemilist tundi
Hindelisi töid 1
Hindeliste tööde kestus 3 akadeemilist tundi
Nõuded õpingute alustamiseks (Pohiharidus). Koolituse korraldus: Koolitusele tuleb õppijal võtta kaasa modellid, kelle peal protseduure praktiseeritakse. Kokku on koolituse läbimiseks vaja 2-3 modelli.
Õppekava eesmärgid Õppija iseseisev toimetulek geellaki paigalduse ja hoolduse teenuse osutamisega kliendile nii tumeda geellaki kui prantsuse disainiga ning järgides ohutus- ja tervisekaitsereegleid. Pakkuda võimalust elukestvaks õppeks ja arenguks. Võimaldada täiskasvanud õppijal omandada konkurentsivõimelisel tasemel eriala, millega siseneda tööturule .Võimaldada iluteeninduse valdkonnas tegutseval inimesel ennast täiendada.
Õppe sisu Õpingute jooksul antakse teoreetiline ülevaade ja läbitakse praktiliselt järgmised teemad:
  • - Käte hooldus ja kuivmaniküür,
  • - Geellaki kui materjali omapärad,
  • - Geellaki paigaldamine, tume värvitoon,
  • - Geellaki hooldus ja prantsuse disain.
  • - Hugieen
Õpiväljundid Õppija oskab iseseisvalt paigaldada ja hooldada geellakki ning viia läbi materjaliga sobiv käte ja küünte ettevalmistav hooldus. Suudab klienti nõustada geellakitud küüsi õigesti kohtlema ning teab levinumaid vigu ning probleeme, mis geellaki püsivust ohustavad. Õppija järgib teenuseid osutades hügieenireegleid vastavalt Eestis kehtivatele õigusaktidele.
Õppekeskkond Eesti õigusaktidele vastavad ilusalongi ruumid, kus on iluteeninduseks vajalik sisseseade, materjalid, instrumendid ja hügieeninurk.
Koolitaja(d) Kristina Burak
Lõpetamise tingimused Koolituse tunnistuse saamiseks tuleb positiivsele hindele sooritada teooriateadmiste testid ja praktiline töö (geellaki paigaldus või hooldus tumeda lakiga). Teooriateadmiste ja praktiliste oskuste kontrolli võib ühe koolituse jooksul proovida läbida kolm korda.
Hindamismeetod Koolitaja annab praktilisele tööle sõnalise hinnangu, mis aitab planeerida edasist arengut ja parandada puudujääke. Hinne kujuneb vastavalt kriteeriumitele: Töökoha ettevalmistus ja maniküüri läbiviimine, Kuivmaniküüri tulemus, küünte kuju, küünte ja küünenahkade ettevalmistus geellakiga katmiseks, Geellakkimise võtted, Tulemuse esteetiline välimus, disain, Teoreetilised teadmised. Igas kategoorias on võimalik saada 0-2 palli. Õpiväljundid loetakse saavutatuks, kui õppija saab kokku vähemalt 5 palli (50%).
Lõpetamisel väljastatavad dokumendid Teadmiste ja oskuste kontrolli positiivsele hindele sooritamise korral ning kõigi õppekavasse kuuluvate moodulite ning eelduste läbimise korral -tunnistus. Õppekava osaliselt läbinud, hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse -tõend koolitusel osalemise kohta.
Õppematerjalid Kooli poolt koostatud õppematerjal paberkandjal.

NB! Lehel avaldatud õppekavad ja muu materjal on GoldenLady ilustuudio ja koolituskeskuse omand ja autorikaitse objekt, materjalide loata kasutamine on keelatud.